Algemene Voorwaarden & Cookies

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd.

De cookies op jltechnics.be worden gebruikt om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren.

  • Naam: Jeroen Luickx BV
  • Adres: Rozenlaan 22, 8810 Lichtervelde, België
  • BTW-nummer: BE0776.438.082.
  • Email: info@jltechnics.be 

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Elke overeenkomst met Jeroen Luickx BV komt tot stand onder deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden vermeldt in de laatste offerte. Eventuele algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten.

1. Offertes en Prijs

1. Offertes en Prijs – Offertes en bestekken vervallen 30 dagen na offertedatum, tenzij uitdrukkelijk anders bedongen. Prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW of andere belastingen. De BTW of andere belastingen zijn steeds ten laste van de Klant.

2. Termijnen

Alle leverings-, uitvoerings- en andere termijnen zijn steeds indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders bedongen. In geval van overschrijding van een bindende termijn zal de klant geen schadevergoeding kunnen vorderen, maar enkel de overeenkomst kunnen verbreken zonder tot schadeloosstelling gehouden te zijn.

3. Meerwerken en bewijs van de overeenkomst

De uitvoering van meerwerken gebeurt steeds in regie. De uitvoering van werken of meerwerken zonder onverwijld protest van de klant geldt als bewijs van het bestaan van een overeenkomst tot uitvoering van deze (meer)werken.

4. Uitvoering

De klant staat in voor een vlot toegankelijke werf, voorzien van de nodige voorzieningen zoals water, elektriciteit en stockagemogelijkheid en draagt het risico voor alle goederen en materialen op de werf. De klant is verantwoordelijk voor de aanduidingen van alle (niet-zichtbare) leidingen, al dan niet door middel van het voorleggen van een technisch plan. Alle schade die het gevolg is van niet-correcte aanduiding van leidingen is uitsluitend ten laste van de klant.

5. Aanvaarding en aansprakelijkheid

Onverminderd eerdere aanvaarding, worden goederen of werken onherroepelijk geacht te zijn aanvaard bij gebreke aan schriftelijke klacht uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst van de goederen of na beëindiging van de werken. Goederen of werken worden in elk geval geacht te zijn aanvaard van zodra ze gedeeltelijk of geheel in gebruik genomen worden of indien andere materialen of constructies op, tegen, voor of langs de uitgevoerde werken worden aangebracht. Aanvaarding dekt alle zichtbare (= de gebreken die na grondig onderzoek kunnen ontdekt worden) en onzichtbare gebreken, behoudens gebreken die de stabiliteit van het gebouw in het gedrang brengen. Elke vordering met betrekking tot zichtbare of onzichtbare gebreken moet op straffe van verval onverwijld in rechte ingesteld worden. De aansprakelijkheid van Jeroen Luickx BV of haar vrijwaringsplicht vervalt automatisch één jaar na de ontvangst van de goederen of beëindigen van de werken. In geval van aansprakelijkheid is de Firma enkel gehouden tot herstel of vervanging. Jeroen Luickx BV is in geen enkel geval aansprakelijk voor de (her)keuring van een installatie. Indien Jeroen Luickx BV werken uitvoert als gevolg waarvan een (her)keuring verplicht is, is de Klant steeds verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Bij schade waarvoor zowel Jeroen Luickx BV als derden en/of de klant (mede) aansprakelijk zijn, is Jeroen Luickx BV slechts aansprakelijk in de mate dat haar fout(en) tot de schade heeft (hebben) bijgedragen. Elke vorm van hoofdelijke of in solidum aansprakelijkheid van Jeroen Luickx BV wordt uitgesloten. Indien het aandeel van de fout van Jeroen Luickx BV in bepaalde schade niet kan bepaald worden, is Jeroen Luickx BV hoogstens aansprakelijk tot beloop van het deel van die schade dat evenredig is aan het aantal aansprakelijken voor die schade.

6. BTW-attest

De klant die aanspraak maakt op het verlaagd BTW-tarief van 6 % voor renovatiewerken aan woningen ouder dan 10 jaar is verplicht een verklaring ingevuld en ondertekend aan Jeroen Luickx BV (terug) te bezorgen, waarmee hij erkent dat de toepasselijke voorwaarden zijn voldaan.

7. Facturen en betaling

Facturen van Jeroen Luickx BV zijn betaalbaar voor de vervaldag, zonder korting. Elke betwisting moet binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur aangetekend en gemotiveerd worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de factuur onherroepelijk aanvaard is.

8. Sancties

In geval van niet-betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd van 10 % per jaar, alsook een schadevergoeding van 10 % op het openstaande factuurbedrag met een minimum van 50,00 euro. Indien de klant in gebreke blijft om zijn (betalings)verbintenissen na te komen is Jeroen Luickx BV gerechtigd om de verdere uitvoering van haar eigen verbintenissen op te schorten, dan wel om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden ten laste van de klant.

9. Eigendomsvoorbehoud – Retentierecht

Alle goederen en materialen blijven, zelfs in geval van incorporatie of vermenging, eigendom van Jeroen Luickx BV tot de klant zijn verbintenissen volledig heeft voldaan. Het risico van de goederen of werken gaat reeds over op de klant vanaf levering of uitvoering ervan. Jeroen Luickx BV is gerechtigd om voor alle aan hem door de klant verschuldigde sommen, een retentierecht uit te oefenen op alle goederen van de klant die in haar bezit zijn.

10. Ontbinding – verbreking – annulatie

Als de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) verbroken wordt door of ontbonden wordt lastens de klant, is de klant aan Jeroen Luickx BV een forfaitaire schadevergoeding voor gederfde winst verschuldigd gelijk aan 30 % van de prijs van de (resterende) werken, met een minimum van 500 EUR, onverminderd het recht van Jeroen Luickx BV op vergoeding van de winstderving die dit forfait overstijgt en alle andere schade en onverminderd de prijs voor het reeds verwerkte materiaal en gepresteerde werk. De klant kan de overeenkomst annuleren mits vergoeding van alle reeds gemaakte kosten en prestaties vermeerderd met al hetgeen Jeroen Luickx BV had kunnen winnen bij de overeenkomst, dit laatste forfaitair begroot op 30 % van de (resterende) waarde van de overeenkomst met een minimum van 500,00 EUR.

11. Persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking is Jeroen Luickx BV. Alle persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de interne Privacy Policy van Jeroen Luickx BV. Vragen of opmerkingen in verband met de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gericht aan info@jltechnics.be.

12. Nietigheid

De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meer (deel)bepalingen van deze voorwaarden heeft geen gevolgen op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere (deel)bepalingen ervan die onverminderd van kracht blijven. De ongeldige of niet-uitvoerbare (deel)bepalingen zullen vervangen worden door geldige en uitvoerbare (deel)bepalingen die het nauwst aanleunen bij de oorspronkelijke bedoeling. Voorts zullen bepalingen, die gelet op de hoedanigheid van de klant als consument zouden kwalificeren als onrechtmatige bedingen in de zin van art. VI.83 Wetboek Economisch Recht (WER), dan wel de bedingen die kwalificeren als onrechtmatige bedingen in de zin van art. VI.91/1 e.v. WER, worden aangepast in overeenstemming met het maximum dat is toegestaan onder de betreffende wetgeving.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van West-Vlaanderen bevoegd.

Algemene Voorwaarden

Elke overeenkomst met Jeroen Luickx BV komt tot stand onder deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden vermeldt in de laatste offerte. Eventuele algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten.

1. Offertes en Prijs – Offertes en bestekken vervallen 30 dagen na offertedatum, tenzij uitdrukkelijk anders bedongen. Prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW of andere belastingen. De BTW of andere belastingen zijn steeds ten laste van de Klant.

2. Termijnen – Alle leverings-, uitvoerings- en andere termijnen zijn steeds indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders bedongen. In geval van overschrijding van een bindende termijn zal de klant geen schadevergoeding kunnen vorderen, maar enkel de overeenkomst kunnen verbreken zonder tot schadeloosstelling gehouden te zijn.

3. Meerwerken en bewijs van de overeenkomst – De uitvoering van meerwerken gebeurt steeds in regie. De uitvoering van werken of meerwerken zonder onverwijld protest van de klant geldt als bewijs van het bestaan van een overeenkomst tot uitvoering van deze (meer)werken.

4. Uitvoering – De klant staat in voor een vlot toegankelijke werf, voorzien van de nodige voorzieningen zoals water, elektriciteit en stockagemogelijkheid en draagt het risico voor alle goederen en materialen op de werf. De klant is verantwoordelijk voor de aanduidingen van alle (niet-zichtbare) leidingen, al dan niet door middel van het voorleggen van een technisch plan. Alle schade die het gevolg is van niet-correcte aanduiding van leidingen is uitsluitend ten laste van de klant.

5. Aanvaarding en aansprakelijkheid – Onverminderd eerdere aanvaarding, worden goederen of werken onherroepelijk geacht te zijn aanvaard bij gebreke aan schriftelijke klacht uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst van de goederen of na beëindiging van de werken. Goederen of werken worden in elk geval geacht te zijn aanvaard van zodra ze gedeeltelijk of geheel in gebruik genomen worden of indien andere materialen of constructies op, tegen, voor of langs de uitgevoerde werken worden aangebracht. Aanvaarding dekt alle zichtbare (= de gebreken die na grondig onderzoek kunnen ontdekt worden) en onzichtbare gebreken, behoudens gebreken die de stabiliteit van het gebouw in het gedrang brengen. Elke vordering met betrekking tot zichtbare of onzichtbare gebreken moet op straffe van verval onverwijld in rechte ingesteld worden. De aansprakelijkheid van Jeroen Luickx BV of haar vrijwaringsplicht vervalt automatisch één jaar na de ontvangst van de goederen of beëindigen van de werken. In geval van aansprakelijkheid is de Firma enkel gehouden tot herstel of vervanging. Jeroen Luickx BV is in geen enkel geval aansprakelijk voor de (her)keuring van een installatie. Indien Jeroen Luickx BV werken uitvoert als gevolg waarvan een (her)keuring verplicht is, is de Klant steeds verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Bij schade waarvoor zowel Jeroen Luickx BV als derden en/of de klant (mede) aansprakelijk zijn, is Jeroen Luickx BV slechts aansprakelijk in de mate dat haar fout(en) tot de schade heeft (hebben) bijgedragen. Elke vorm van hoofdelijke of in solidum aansprakelijkheid van Jeroen Luickx BV wordt uitgesloten. Indien het aandeel van de fout van Jeroen Luickx BV in bepaalde schade niet kan bepaald worden, is Jeroen Luickx BV hoogstens aansprakelijk tot beloop van het deel van die schade dat evenredig is aan het aantal aansprakelijken voor die schade.

6. BTW-attest – De klant die aanspraak maakt op het verlaagd BTW-tarief van 6 % voor renovatiewerken aan woningen ouder dan 10 jaar is verplicht een verklaring ingevuld en ondertekend aan Jeroen Luickx BV (terug) te bezorgen, waarmee hij erkent dat de toepasselijke voorwaarden zijn voldaan.

7. Facturen en betaling – Facturen van Jeroen Luickx BV zijn betaalbaar voor de vervaldag, zonder korting. Elke betwisting moet binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur aangetekend en gemotiveerd worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de factuur onherroepelijk aanvaard is.

8. Sancties – In geval van niet-betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd van 10 % per jaar, alsook een schadevergoeding van 10 % op het openstaande factuurbedrag met een minimum van 50,00 euro. Indien de klant in gebreke blijft om zijn (betalings)verbintenissen na te komen is Jeroen Luickx BV gerechtigd om de verdere uitvoering van haar eigen verbintenissen op te schorten, dan wel om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden ten laste van de klant.

9. Eigendomsvoorbehoud – Retentierecht – Alle goederen en materialen blijven, zelfs in geval van incorporatie of vermenging, eigendom van Jeroen Luickx BV tot de klant zijn verbintenissen volledig heeft voldaan. Het risico van de goederen of werken gaat reeds over op de klant vanaf levering of uitvoering ervan. Jeroen Luickx BV is gerechtigd om voor alle aan hem door de klant verschuldigde sommen, een retentierecht uit te oefenen op alle goederen van de klant die in haar bezit zijn.

10. Ontbinding – verbreking – annulatie – Als de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) verbroken wordt door of ontbonden wordt lastens de klant, is de klant aan Jeroen Luickx BV een forfaitaire schadevergoeding voor gederfde winst verschuldigd gelijk aan 30 % van de prijs van de (resterende) werken, met een minimum van 500 EUR, onverminderd het recht van Jeroen Luickx BV op vergoeding van de winstderving die dit forfait overstijgt en alle andere schade en onverminderd de prijs voor het reeds verwerkte materiaal en gepresteerde werk. De klant kan de overeenkomst annuleren mits vergoeding van alle reeds gemaakte kosten en prestaties vermeerderd met al hetgeen Jeroen Luickx BV had kunnen winnen bij de overeenkomst, dit laatste forfaitair begroot op 30 % van de (resterende) waarde van de overeenkomst met een minimum van 500,00 EUR.

11. Persoonsgegevens – De verantwoordelijke voor de verwerking is Jeroen Luickx BV. Alle persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de interne Privacy Policy van Jeroen Luickx BV. Vragen of opmerkingen in verband met de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gericht aan info@jltechnics.be.

12. De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meer (deel)bepalingen van deze voorwaarden heeft geen gevolgen op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere (deel)bepalingen ervan die onverminderd van kracht blijven. De ongeldige of niet-uitvoerbare (deel)bepalingen zullen vervangen worden door geldige en uitvoerbare (deel)bepalingen die het nauwst aanleunen bij de oorspronkelijke bedoeling. Voorts zullen bepalingen, die gelet op de hoedanigheid van de klant als consument zouden kwalificeren als onrechtmatige bedingen in de zin van art. VI.83 Wetboek Economisch Recht (WER), dan wel de bedingen die kwalificeren als onrechtmatige bedingen in de zin van art. VI.91/1 e.v. WER, worden aangepast in overeenstemming met het maximum dat is toegestaan onder de betreffende wetgeving.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank – Het Belgisch recht is van toepassing. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van West-Vlaanderen bevoegd.